GEODETICKÉ PRÁCE

GEOMETRICKÝ PLÁN

 • rozdelenie pozemkov
 • zlúčenie pozemkov
 • určenie vlastníckych práv
 • obnova pôvodnej parcely registra E
 • vyňatie z pôdneho fondu
 • rozostavaná stavba (úver)
 • kolaudácia stavby
 • vecné bremeno

VYTYČOVANIE

 • hraníc pozemkov
 • stavieb s priestorovou skladbou
 • líniových stavieb

MAPOVÉ PODKLADY PRE

 • územné rozhodnutie
 • projekt pre stavebné povolenie
 • účelové mapy
 • informačné systémy

POREALIZAČNÉ ZAMERANIE

 • stavby
 • inžinierskych sietí

PORADENSTVO V OBLASTI GEODÉZIE A KATASTRA

ĎALŠIE GEODETICKÉ PRÁCE

 • Výpočet kubatúr
 • Technická nivelácia
 • Kontrolné merania